N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
0

Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1   Toto sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti N.C.N. Slovakia s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou a prílohou objednávky/ zmluvy (ďalej len „Zmluva“ a nadobúdajú platnosť spolu s touto Zmluvou. Jednotlivé ustanovenia VOP sa nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v zmluve dohodnuté inak (v zmysle 273 ods. § 2 Obchodného zákonníka) alebo ak je ich použitie v objednávke/ zmluve výslovne vylúčené.

1.2  V mene a za N.C.N. Slovakia s.r.o. je /sú

        a) vo veciach Zmluvy oprávnená/é konať kontaktná/é osoba/y, ktorej/ých meno a priezvisko je  uvedené v Zmluve v časti „kontaktná osoba“, alebo iná/é osoba/y,  poverená/é kontaktnou osobou,

1.3  Pre účely VOP, „Cena“  znamená celkovú cenu za Plnenie bez DPH, dohodnutú v Zmluve

      (ďalej ako „Cena“).

1.4  Akýkoľvek odkaz v týchto VOP na pojem „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“ je odkazom na zákon číslo č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení.

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1  Počas doby trvania Zmluvy je odberateľ povinný písomne oznámiť do 3 dní dodávateľovi všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám. Dodávateľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť zrušenia registrácie platiteľa

DPH, dátum registrácie platiteľa DPH a to bezodkladne po tomto dátume.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

OBJEDNÁVANIE TOVARU – úhrada

 • tovar saobjednáva zásadne  písomnou formou buď faxom ( 02 4564 3046) alebo na e-mailovej adrese dodávateľa

ncn@ncn.sk

 • objednávku tovaru je možné realizovať aj na stránke www.metanova.sk
 • tovar bude odoslaný odberateľovi zásielkovou službou v deň objednania ak objednávka bola doručená do 12 h.
 • úhradu za dopravu hradí objednávateľ
 • ak množstvo jednorázového odberu presiahne hodnotu 300 bez DPH Eur úhradu za dopravu znáša dodávateľ
 • tovar sa zasiela na základe objednávky na dodacom liste s pripojeným daňovým dokladom
 • splatnosť faktúry je 7 dní, po doručení, ak sa nedohodlo inak
 • tovar, kým faktúra za tovar nie je uhradená na účet dodávateľa, ostáva jeho majetkom
 • odberateľ musí dodržiavať doporučené predajné ceny, ktoré tvoria prílohu VOP
 • Ceny sú platné pre predaj na území SR na základe     registrovanej ochrannej známky METANOVA na Úrade priemyselného vlastníctva SR

Export  mimo SR je možný len s písomným súhlasom N.C.N.Slovakia s.r.o.

3.1  Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra vystavená Dodávateľom a doručená Odberateľovi.

3.2  Faktúra Dodávateľa bude vystavená a platba bude realizovaná v eurách, pokiaľ nie je Zmluve  dohodnutá iná mena.

3.3  Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnutý iný spôsob a čas fakturácie Ceny, Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za zrealizované Plnenie

  a) najneskôr do päť  dní

3.4  Ak odberateľ je platiteľom DPH v Slovenskej republike (ďalej ako „SR“), každá faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti podľa platného zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDPH“), ktorými sú:

     a) meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Dodávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň,

     b) poradové číslo faktúry

     c)  dátum, kedy bolo Plnenie ( tovar alebo služba) dodané,

     d) dátum vyhotovenia faktúry,

     e) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh poskytnutej služby, prác a/alebo výkonov,

     f)  základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

     g)  sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

     h) výšku dane celkom v eurách.

3.5  Dodávateľ vystaví faktúru obsahujúcu DPH iba za predpokladu, že bol v čase vzniku daňovej povinnosti platiteľom DPH a pri dodaní Plnenia vzniká Dodávateľovi daňová povinnosť.

 • Za nedodržanie lehoty splatnosti Faktúry vzniká nárok na úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

IV. CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ PRÍPRAVKY

Ustanovenie tohto článku VI. sa aplikuje iba v prípade ak Dodávateľ v rámci Plnenia používa chemické látky a prípravky.

4.1  V prípade, že Dodávateľ v rámci Plnenia používa chemické látky a prípravky, zaväzuje sa dodržiavať tie ustanovenia nariadenia EÚ č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (ďalej len „nariadenie REACH“), ktoré sa ho v dodávateľskom reťazi

 REACH týkajú.

4.2  Dodávateľ sa zaväzuje používať chemické látky a prípravky v zmysle zákony č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, v platnom znení, zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií, v platnom znení a nariadenia EÚ č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a

V. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1  Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov.

5.2  Dodávateľ zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené výrobcom

5.3  Dodávateľ nezodpovedá za vady Plnenia vzniknuté po odovzdávaní Plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

5.4  Odberateľ je povinný vady písomne reklamovať u Dodávateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení.  K reklamácii môžu pripojiť aj vhodné dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť reklamácie.

5.5  Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

6.1  Ak vznikne pri realizácii Zmluvy v súvislosti s činnosťou Dodávateľa škoda, dodávateľ sa zaväzuje túto škodu v preukázanom rozsahu, nahradiť podľa tohto článku.

VII. PREVZATIE PLNENIA A VYKONANIE SKÚŠOK

VIII. UKONČENIE ZÁVAZKOVÉHO VZŤAHU

8.1  Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli, že Zmluva zaniká:

        a)  realizáciou Plnenia a splnením súvisiacich zmluvných povinností strán,

        b)  uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá,

        c) písomnou dohodou,

        d) písomnou výpoveďou

        e) písomným odstúpením os Zmluvy podľa odseku

 

IX. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

9.1  Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, pričom nemožno rozumne predpokladať, že povinná strana túto prekážku alebo jej následky mohla alebo vedela odvrátiť alebo prekonať, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy túto prekážku predvídala.

9.2  Ani jedna zo strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že:

 • nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,
 • prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať,
 • prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.

9.3  Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo Strán je oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Strane.

9.4  Dodávateľ prehlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy nie je účastníkom prebiehajúceho súdneho sporu a/alebo arbitrážneho konania.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1  Tieto VOP, Zmluva a vzťahy zo Zmluvy vyplývajúce alebo so Zmluvou súvisiace sa riadia   právnym poriadkom SR.

10.2  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi

budú riešené vzájomnou dohodou strán. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory:

Strany majú záujem riešiť svoje spory prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len „ZRK“) dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „Zmluva“), ako aj spory (i) o platnosť, trvanie a výklad Zmluvy a  právnych úkonov strán, (ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, (iii) o iných nárokoch strán, ktoré vzniknú za trvania Zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré so Zmluvou priamo súvisia (iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich so Zmluvou alebo zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie Obchodnému súdu – stálemu rozhodcovskému súdu, zriadenému spoločnosťou Obchodný súd s.r.o., IČO 36 858 102 (ďalej len „OS“). Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba, ktorú osobitný predpis považuje za spotrebiteľa, je táto oprávnená podať žalobu nielen na OS, ale aj na všeobecnom súde, to však iba do doby, kým nebola niektorou stranou na OS podaná akákoľvek žaloba, ktorej predmetom je (i) spor vymedzený v predchádzajúcej vete, (ii) právo z tejto Zmluvy alebo (iii) právo so Zmluvou súvisiace. Podaním takej žaloby na OS ktoroukoľvek stranou je daná výlučná právomoc OS rozhodovať všetky spory strán uvedené vyššie a právomoc všeobecného súdu je tým vylúčená. Strany vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bez výhrad podriadia. Strany vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody obnovy konania) a dohodli sa, že OS bude konať nasledovne: (i) podľa slovenského právneho poriadku, (ii) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje, (iii) podľa rokovacieho poriadku a štatútu OS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku, (iv) konanie bude písomné (v) rozhodcu (senát) vymenuje OS.

10.3  VOP sú vyhotovené v slovenskej verzii.

10.4  Meniť a dopĺňať VOP je možné výlučne na základe strán, vo forme ustanovení Zmluvy alebo dodatku ku  ktorej súčasťou sú VOP.

10.5  Ak niektoré ustanovenie VOP alebo sa v budúcnosti stane neplatným, ostatné ustanovenia VOP ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

10.6  Aplikácia všeobecných obchodných podmienok alebo akýchkoľvek iných  všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa písomne  nedohodnú inak.

N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
Mierová 179
821 05 Bratislava
IČO: 35693959
IČ DPH: SK2020355975
Kontakt:
Tel:  00421/2 456 430 45
E-mail: ncn@ncn.sk
www.metanova.sk
Bankové spojenie:
Tatra banka
2627806066/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066
SWIFT: TATRSKBX

Všeobecné obchodné podmienky.pdf

close

Váš košík

Košík je prázdny.

Medzisúčet
0.00 €
APLIKOVAŤ
0